Харта на клиента

Хартата на клиента на www.flames.bg не е юридически документ сама по себе си, който генерира юридически права и задължения на потребителите. Правно това е уредено в Закона за защита на потребителите и в други законови и подзаконови нормативни актове. Хартата на клиента дава по-добра възможност на клиентите ни, да осъзнават и защитават всички права, произтичащи от взаимодействието си с нас, както и да изискват правилното обслужване и продукт. В същото време хартата улеснява и служителите ни и нашите партньори в предлагането на услуги и продукти във форма с ясна дефиниция и високо качество.

Като цяло хартата спомага за по-лесното отговаряне на високите изисквания на нашите настоящи и бъдещи клиенти. Тя ще бъде точно и своевременно актуализирана, допълвана и подобрявана за да отговаря на постоянните промени в нуждите и потребностите на нашите клиенти.

Нашите основни цели са:

постоянно максимизиране качеството на предлаганите от нас стоки и услуги
улесняване достъпа до нашите продукти и услуги
да ви насърчаваме да упражнявате свободно правото си да изказвате мнението за получената услуга или продукт
установяване стабилни и дълготрайни позиции на българския пазар
разширяване на пазарния дял
постоянно подобряване имиджа на компанията
развитие на процес на максимизиране нивото на потребителска задоволеност
установяване дългосрочни партньорства с всички контактни групи

Нашите отговорности са:

пълно съобразяване с всички законови и подзаконови нормативни актове
професионално упътване в избора на необходимата Ви услуга или продукт
предоставяне на точно избраната от Вас услуга или продукт
максимално високо ниво на професионализъм
да съхраняваме личната Ви информация от нерегламентиран достъп
внимателно изслушване на потребителите
предоставяне на изчерпателна и достоверна информация относно цени и качество на предлаганите от нас услуги.

Наше задължение е да Ви информираме за:

името на служителите, които директно Ви предоставят дадена услуга или продукт
основните характеристики на потребеното от Вас
видът особеностите и произходът на използваните суровини и материали
ясен регламент на ценообразуване
начини на плащане, осъществяване на услугата и изпълнение на договореностите
стойността на разходите за транспорт, при наличие на такива
всички допълните такси или разходи за сметка на клиента, различни включените в основните тарифи
правото Ви да се откажете от нашите услуги заедно с начините за упражняване на това право
срокът, за който направените предложения или тарифи са в сила
гаранционни срокове