Нашите предимства

Флеймс Груп ООД е надежден партньор. Имаме прозрачни условия, проследимост и контрол върху всички дейности.

Значително улесняваме клиента, чрез комуникация и взаимодействие само с един доставчик на продукти и услуги. Синтезирането на голяма по-обем и разнородна информация с множество доставчици на материали и различни изпълнители на услуги е понякога мъчителна задача за неспециалисти и често е свързана с поемането на неоценени рискове за качество на изпълнение, срокове, гаранции и др.

Изградили сме широка мрежа от фирми и организации партньори. В това число влизат доставчици на оборудване и машини, преработвателни компании, структури за увеличаване качеството на изпълнението, браншови организации, подизпълнители и др.

Предварително дефинирани параметри. Предоставяме ясна и точна информация за бюджет, срок, качество на продукт или изпълнение.

Всички наши служители и под-изпълнители са приели и спазват етични принципи за защита на интересите на нашите клиенти. Утвърдили сме стандарти и правила за договаряне, съгласуване, изпълнение, приключване и предаване на своите ангажименти по добив на дървесина, последваща преработка и продажбен процес.

Доказано е предимството ни по отношение на възможността при договаряне на услуги и продукти от вече позициониран бизнес. Ние сме надежден партньор в преговорите за осигуряването на качествени продукти, иновативни интериорни решения и съпътстващите ги строителни ремонти за дома, офиса, градината.a

Гарантиране на добро и качествено изпълнение. Ние носим морална и материална отговорност, отстранявайки дефекти или некачествена услуга.

Нашият персонал и управленски екип е с дългогодишен опит и висока квалификация. Притежаваме познания по лесовъдство, стопанисване и развитие на горски територии и много други. Управленският екип на компанията включва мениджъри с богат и разностранен регионален и международен опит в областта на стратегическото бизнес и финансово планиране и управление, маркетинга и рекламата, инвестиционното планиране и управление, строително-ремонтните дейности, управлението и поддръжката на недвижима собственост.

Създаване психологически климат на доверие. Наша цел от самото начало е била не само създаване на един компания за добив и преработка на дървесина, а и установяване и развиване на позитивна психологическа атмосфера на доверие и съпричастност с потребителските нужди.